^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do niniejszego Regulaminu tj.

Załącznika nr 1 - Formularza rekrutacyjnego do projektu - wersja obowiązująca od 12.05.2016 r.
Załącznika nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - wersja obowiązująca od 12.05.2016 r.
 
Poszczególne formy wsparcia realizowane na będą na podstawie m.in. odrębnych regulaminów, umów, zawieranych z Uczestnikami Projektu i pracodawcami.
 
Dokumenty do zapoznania się:
 
Ponadto każdy Uczestnik Projektu w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie będzie musiał dostarczyć Oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące Załącznik nr 5.

Darmowy licznik odwiedzin