^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy – jest instrumentem aktywizacji uczestników projektu, stanowiącym gwarancję skierowania na wybrane przez niego szkolenie, pod warunkiem, iż podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub otworzy własną działalność gospodarczą.
 
Wysokość bonu szkoleniowego nie może przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 
Wartość bonu szkoleniowego - do 3 800 PLN.
 
W ramach bonu szkoleniowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy składowe):
a) koszt jednego lub kilku szkoleń, w tym koszt kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
b) koszty badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
c) koszty przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego uczestnikom projektu w wysokości:
- do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin;
- powyżej 150 zł do 200 zł w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
d) koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego uczestnikowi projektu w wysokości:
- do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin;
- powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin;
- powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
e) koszty egzaminu
 
Uprawnienia osób skierowanych na szkolenia:
a) osobom skierowanym na szkolenie przysługuje stypendium. Stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku mniejszego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;
b) Wnioskodawca w ramach projektu opłaca za osobę pobierająca stypendium szkoleniowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
c) osobom skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:
a) uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
b) ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
c) przedstawienia Wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
 
Termin ważności bonu szkoleniowego nie może wykraczać poza okres realizacji projektu.
 
Dokumenty:
2. Bon szkoleniowy
Załączniki do bonu szkoleniowego:
3. Umowa o przyznanie bonu szkoleniowego - z Uczestnikiem projektu
4. Umowa na sfinansowanie kosztów szkolenia w ramach bonu szkoleniowego - z instytucją szkoleniową
 
 

Darmowy licznik odwiedzin