^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

STAŻ

Staż jest to nabywanie przez uczestnika projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 
Staże realizowane są zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, Poz. 1160).
Uczestnik projektu może być skierowany do odbycia stażu u pracodawcy na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Projekt zakłada ok. 4 miesiące.
 
W okresie odbywania stażu przysługuje im stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Wnioskodawca w ramach projektu opłaca za osobę pobierająca stypendium stażowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Dodatkowo uczestnikowi projektu przysługuje:
- zwrot kosztów przejazdów - w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania;
- zwrot kosztów zakwaterowania - w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania uczestnikowi projektu przysługuje o ile czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu środkami komunikacji publicznej przekracza łącznie 3 godziny oraz o ile w miejscu odbywania stażu uczestnik projektu wynajmuje mieszkanie lub pokój w hotelu(konieczność spełnia obydwu powyższych warunków);
- zwrot kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.
 
Osoba skierowana na staż jest zobowiązana m.in. do:
- przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
- sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem;
- przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
- niezwłocznego przedłożenia Beneficjentowi opinii dotyczącej stażu po jej otrzymaniu od pracodawcy.
 
Dokumenty:
 
Umowa o zorganizowanie stażu- dla Organizatora stażu
Załączniki do umowy o zorganizowanie stażu:
 
Wzory dokumentów:
 

Darmowy licznik odwiedzin