^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

BON STAŻOWY

Bon stażowy – jest instrumentem aktywizacji uczestników projektu, stanowiącym gwarancję skierowania uczestnika projektu na 6 miesięczny staż u wskazanego przez siebie pracodawcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia go po zakończeniu stażu przez okres następnych 6 miesięcy. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.
 

Uczestnikowi projektu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) wypłacane przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca w ramach projektu opłaca za osobę pobierająca stypendium stażowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
W ramach bonu stażowego kwalifikowane są następujące koszty (elementy składowe):
a) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu do wysokości 600 zł, wypłacane uczestnikowi projektu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
b) koszty badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania.
Pracodawcy przysługuje premia w wysokości 1 513 zł, jeśli wywiąże się z deklaracji zatrudnienia. Premia dla pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Dokumenty:
Załączniki do Umowy o zorganizowanie stażu:
 
 

Darmowy licznik odwiedzin