^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

BON ZATRUDNIENIOWY

Bon zatrudnieniowy – jest instrumentem aktywizującym Uczestników projektu, stanowiącym gwarancję dla pracodawcy, iż Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zrefunduje część kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia Uczestnika projektu. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb Uczestnika projektu. 
 
W ramach bonu zatrudnieniowego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zrefunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 
 
Podstawowe informacje: 
a) Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 18 miesięcy; 
b) Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.  z pracodawcą; 
c) Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania Uczestnika projektu przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji; 
d) W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania Uczestnika projektu przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca kwotę otrzymanej refundacji. 
e) Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

Pracodawca musi spełniać warunki zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 
 
Dokumenty:
 

Darmowy licznik odwiedzin