^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie 210 osób młodych (126 Kobiet i 84 Mężczyzn) w wieku 15-29, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkujących w jednym z powiatów: oświęcimskim/wadowickim/olkuskim/chrzanowskim przez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług rynku pracy w terminie do 31.03.2018 r.

Wartość projektu  - 2 998 850,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej  - 2 755 643,26 zł


Planowane efekty:

•    210 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie
•    202 osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
•    121 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły szkolenia/bony szkoleniowe oraz nabyły/podwyższyły i/lub dostosowały kwalifikacje /kompetencje zawodowe do potrzeb rynku pracy
•    56 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły staż/bon stażowy oraz nabyły/uzupełniły doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu
•    210 osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które brały czynny udział w kreowaniu własnej ścieżki kariery
•    2 osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, które podjęły zatrudnienie/inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania przy udziale bonu zasiedleniowego i zwiększyły mobilność geograficzną
•    50% osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie
•    22 % osób niepełnosprawnych biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie
•    41% osób biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie

 

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
•    doradztwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania
•    poradnictwo psychologiczne
•    pośrednictwo pracy
•    warsztaty z zakresu autoprezentacji
•    szkolenia
•    bony szkoleniowe
•    staże
•    bony stażowe
•    wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
•    bony na zasiedlenie
•    bony na zatrudnienie


Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby młode spełniające łącznie obligatoryjne kryteria dostępu: 
•    w wieku 15 – 29 lat,
•    zamieszkujące wg Kodeksu Cywilnego w województwie małopolskim, jednym z wymienionych powiatów, tj. oświęcimskim, chrzanowskim, wadowickim lub olkuskim, 
•    niepracujące – bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni) - tzw. młodzież NEET. 
 

Darmowy licznik odwiedzin