^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

SZKOLENIA

Szkolenia w ramach niniejszego projektu przewidziane są dla 55 osób. Szkolenia oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub Ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu. 

 
Usługi szkoleniowe będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy.
 
Szkolenia będą realizowane w sposób zapewniający odpowiednią jakość wsparcia. W Małopolsce stworzono system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego instytucje szkoleniowe mogły uzyskać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), który potwierdza wysoką jakość szkoleń realizowanych przez podmiot posiadający ww. znak jakości.
 
 
Rodzaje szkoleń – w ramach projektów mogą być realizowane:
a) szkolenia zamknięte - szkolenia dedykowane dla jednej ścisłej grupy docelowej lub indywidualnego uczestnika projektu (tzw. „szyte na miarę”);
b) szkolenia otwarte – szkolenia o ustalonej z góry dacie, miejscu, programie lub ramach merytorycznych, grupie docelowej, celach szkoleniowych i cenie, na które jest prowadzony przez firmę szkoleniową otwarty nabór uczestników. Szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych.
 
Efektem szkolenia musi być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem, w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji musi być weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 
 
Jeżeli kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną lub są uregulowane przez właściwych ministrów to Beneficjent umożliwi Uczestnikom przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.
 
Uprawnienia osób skierowanych na szkolenia:
a) osobie odbywającej szkolenie przysługuje stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod warunkiem, że liczba godzina szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy,
b) Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w ramach projektu opłaca za osobę pobierająca stypendium szkoleniowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) osobom skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) dodatkowo uczestnikowi projektu przysługuje:
•zwrot kosztów przejazdów dla 50 Uczestników Projektu do kwoty 150,00 zł. - w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania;
•zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla 5 Uczestników Projektu do kwoty 700,00 zł. - jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową;
•zwrot kosztów badań lekarskich lub psychologicznych
•zwrot kosztów egzaminów.
 
Kwota przewidziana na reliazację szkolenia/szkoleń na 1 Uczestnika to ok. 2 890,00 zł.
 
Uczestnik Projektu  skierowany do odbycia szkolenia jest zobowiązany m.in. do:
•uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym,
•ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie,
•każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.
 
Dokumenty:
2. Umowa na sfinansowanie kosztów szkolenia - z instytucją szkoleniową
 

Darmowy licznik odwiedzin