^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

 

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy ma na celu udzielaniu pomocy osobom młodym pozostającym bez pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
Każdy Uczestnik Projektu zostanie obligatoryjnie objęty pośrednictwem pracy, które będzie miało charakter ciągły, zakłada się spotkania pośrednika pracy z Uczestnikiem Projektu ok. raz na miesiąc. 
 
Pośrednictwo pracy ma na celu nie tylko dostarczenie Uczestnikowi Projektu ofert pracy, ale przede wszystkim wyposażenie osoby młodej w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia/zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Pośrednictwo pracy powinno dostarczyć trwałych efektów dla Uczestnika Projektu.
 
Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:
  1. przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem Projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla Uczestnika,
  2. przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z Uczestnikiem Projektu, co najmniej raz na miesiąc, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy,
  3. pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  4. upowszechnianie ofert pracy wśród Uczestników Projektu,
  5. informowanie Uczestników Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy,
  6. inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników Projektu z pracodawcami,
  7. informowanie osób pozostających bez zatrudnienia o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 

Darmowy licznik odwiedzin